Studenci, którzy zainteresowani są ubieganiem o stypendium w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18 proszeni są o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie od 07 października 2017 r. do 31 października 2017 r. W bieżącym semestrze można składać wnioski o stypendium socjalne, wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę.

Stypendium Rektora za wysoką średnią ocen może otrzymać student, który zaliczył w terminie rok studiów, uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen nie niższą niż 4,60 i zakwalifikował się do grupy 10% najlepszych studentów swojego kierunku studiów

Przy obliczaniu dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego brany będzie dochód gospodarstwa domowego z poprzedniego roku podatkowego tzn. 2016.

Miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż:

  • od 01.11.2016 r. – 1051,70 zł/netto na osobę w rodzinie
Dochód z gospodarstwa rolnego 1 ha przeliczeniowy za 2016 rok wynosi 2577 zł.

Na wniosek studenta Komisja Stypendialna może uwzględnić utracone dochody w roku bieżącym i rozpatrzyć wniosek biorąc pod uwagę sytuację materialną, jaka ma miejsce obecnie. Student ma też obowiązek poinformowania
o dochodzie uzyskanym, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który stypendium zostanie przyznane.
W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
Zasady przyznawania stypendiów określa Regulamin Funduszu Pomocy Materialnej Dla Studentów WSES wraz z załącznikami dostępny na stronie Uczelni.

Dokumenty wymagane do składanych wniosków wymienione są we wnioskach o dane stypendium. Wnioski prosimy składać osobiście w Sekretariacie Uczelni. W razie pytań proszę dzwonić pod numer 29 769 10 34.

Dokumenty do pobrania


 Regulamin funduszu pomocy materialnej
 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 Wniosek o przyznanie stypendium Rektora
 Wniosek o przyznanie zapomogi
 Oświadczenie czlonka rodziny o wysokosci dochodu z pouczeniem
 Oświadczenia o dochodzie utraconym / uzyskanym
 Oświadczenie do wniosku o stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 Oświadczenie o ilości przepracowanych miesięcy w roku kalendarzowym 2016
 Oświadczenie o nieprowadzenia wsp. gospodarstwa z rodzicami
 Załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania stypendium socjalnego
 Załącznik nr 2 do regulamin przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych
 Załącznik nr 3 zasady przyznawania stypendium rektora
 Załącznik nr 4 regulamin przyznawania zapomogi