Studenci, którzy zainteresowani są ubieganiem o stypendium w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18 proszeni są o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie od 14 kwietnia 2018 r. do 06 maja 2018 r. W bieżącym semestrze można składać wnioski o stypendium socjalne, wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę.

Przy obliczaniu dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego brany będzie dochód gospodarstwa domowego z poprzedniego roku podatkowego tzn. 2017.
Miesięczny dochód uprawniający studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 nie może przekraczać 1051,70 zł netto na osobę w rodzinie.
Dochód z gospodarstwa rolnego 1 ha przeliczeniowy wynosi 2577 zł.

Na wniosek studenta Komisja Stypendialna może uwzględnić utracone dochody w roku bieżącym i rozpatrzyć wniosek biorąc pod uwagę sytuację materialną, jaka ma miejsce obecnie. Student ma też obowiązek poinformowania o dochodzie uzyskanym, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który stypendium zostanie przyznane.
W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Zasady przyznawania stypendiów określa Regulamin Funduszu Pomocy Materialnej Dla Studentów WSES wraz z załącznikami dostępny na stronie Uczelni.
Dokumenty wymagane do składanych wniosków wymienione są we wnioskach o dane stypendium.
Wnioski prosimy składać osobiście w Sekretariacie Uczelni. W razie pytań proszę dzwonić pod numer 29 769 10 34.

Dokumenty do pobrania:


 Regulamin funduszu pomocy materialnej
 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 Wniosek o przyznanie stypendium Rektora
 Wniosek o przyznanie zapomogi
 Oświadczenie czlonka rodziny o wysokosci dochodu z pouczeniem
 Oświadczenia o dochodzie utraconym / uzyskanym
 Oświadczenie do wniosku o stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 Oświadczenie o ilości przepracowanych miesięcy w roku kalendarzowym 2016
 Oświadczenie o nieprowadzenia wsp. gospodarstwa z rodzicami
 Załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania stypendium socjalnego
 Załącznik nr 2 do regulamin przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych
 Załącznik nr 3 zasady przyznawania stypendium rektora
 Załącznik nr 4 regulamin przyznawania zapomogi