ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ (Dla zainteresowanych możliwość poszerzenia programu studiów o moduł językowy).


 

CEL STUDIÓW

 • przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych.

 

GRUPA DOCELOWA

Studia adresowane są do osób:

 • Studia adresowane są do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach i placówkach oświatowych a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

 

 PROGRAM STUDIÓW

 

WYKŁADOWCY
Zajęcia prowadzą specjaliści w zakresie zamówień publicznych wykładowcy Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej oraz wykładowcy renomowanych uniwersytetów i uczelni ekonomicznych


Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze we wszelkiego typu placówkach oświatowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r (Dz.U. Nr 184, poz. 1436) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 254 poz. 1526) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów i inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych. Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej,bez względu na rodzaj studiów.


ORGANIZACJA STUDIÓW
Studia podyplomowe trwają 1 rok. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym sobota, niedziela (w godz. 9:00 - 17:00) i obejmują 10 zjazdów. Planowany termin rozpoczęcia studiów październik.

 

Opłata za Studia Podyplomowe wynosi 1250 zł oraz wpisowe w wysokości 500 zł. Istnieje możliwość wpłaty w ratach. Opłata ta obejmuje otrzymywane przez słuchaczy materiały dydaktyczne opracowane przez prowadzących zajęcia.
Bank Pocztowy o/Ostrołęka nr 14-1320 1104-2987 0286 2000 0001 lub w kasie uczelni.


WYMAGANE DOKUMENTY

 

Dane kontaktowe:

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno Społeczna w Ostrołęce / WSES /
  ul. Kołobrzeska 15
  07-401 Ostrołęka
  dr Ireneusz Żuchowski
  tel. (29) 769 - 10 - 34
  izuchowski@wses.edu.pl
  www.wses.edu.pl