DORADZTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE UCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZSZ NR 1 W OSTROŁĘCE TO ICH SKUTECZNOŚĆ NA RYNKU PRACY.


Uczestnicy projektu


Wsparcie skierowane jest do 82 uczniów (82 mężczyzn) z klasy drugiej roku szkolnego 2013/2014 oraz 2014/2015, którzy dotychczas nie uczestniczyli
w stażach i/lub praktykach organizowanych w ramach Działania 9.2 (osoby fizyczne) ZSZ w Ostrołęce prowadzącego kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych), tj. grup docelowych z obszaru woj. mazowieckiego, które uczą się na obszarze woj. mazowieckiego (kryt. dost. 2).

Rekrutacja do udziału w stażach prowadzona będzie dwukrotnie:

 • Nabór I – wrzesień 2013 dla roku szkolnego 2013/14
 • Nabór II – wrzesień 2014 dla roku szkolnego 2014/15

Uczeń po złożeniu u asystenta szkolnego formularza zgłoszeniowego zostaje wpisany na listę uczestników. Ilość miejsc jest ograniczona i podana przy każdej rekrutacji. Uczestnik staje się Beneficjentem Ostatecznym po zapoznaniu się z regulaminem oraz podpisaniu:

 • deklaracji uczestnictwa,
 • pisemnej zgody na udział w projekcie dziecka przez jego rodzica/prawnego opiekuna
 • podpisaniu przez uczestnika (w przypadku, gdy uczestnik nie osiągnął pełnoletności także przez rodzica/prawnego opiekuna) zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Brak któregokolwiek z podanych dokumentów powoduje utratę możliwości udziału w projekcie.

 

Informacje o projekcie:

Projekt "Doradztwo i doskonalenie zawodowe uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w ZSZ Nr 1 w Ostrołęce to ich skuteczność na rynku pracy" realizowany jest w okresie od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r. przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno - Społeczną w Ostrołęce w partnerstwie z Urzędem Miasta Ostrołęka. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt odpowiada na główny priorytet Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w zakresie rozwijania czynników i instrumentów zachęcających do podjęcia aktywności zawodowej lub edukacyjnej, zwiększeniu szans na utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia, a także działania wzmacniające zdolność do podjęcia pracy i adaptacji do zmian.

 

Cel główny projektu:
Zwiększenie w okresie 09.2013-08/2015 jakości oferty edukacyjnej ZSZ poprzez wdrożenie we współpracy z pracodawcami programu rozwojowego obejmującego pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze specjalistyczne, doradztwo edukacyjno-zawodowego oraz staże zawodowe.


Cele szczegółowe projektu:
Podwyższenie w okresie 09/2013-08/2015 u 82 uczniów ZSZ w Ostrołęce umiejętności zawodowych zgodnych z kierunkiem nauczania poprzez udział w zajęciach wyrównawczych specjalistycznych. Podwyższenie w okresie 09/2013-08/2015 u 62 uczniów ZSZ w Ostrołęce umiejętności wykonywania określonej pracy zgodnej
z kierunkiem nauczania poprzez udział w stażach. Podwyższenie w okresie 09/2013-08/2015 umiejętności planowania rozwoju edukacyjnego i zawodowego przez 82 uczniów ZSZ w Ostrołęce, poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe. Podwyższenie w okresie 09/2013-08/2015 innowacyjności programu rozwojowego ZSZ jakości oferty edukacyjnej ZSZ w Ostrołęce poprzez zakup wyposażenia pracowni dydaktycznej dla kierunku mechanik samochodowy oraz zwiększenie współpracy z pracodawcami.

 

Partnerzy:
Projekt "Doradztwo i doskonalenie zawodowe uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w ZSZ Nr 1 w Ostrołęce to ich skuteczność na rynku pracy" realizowany jest w okresie 09.2013-08/2015 przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno - Społeczną w Ostrołęce w partnerstwie z Urzędem Miasta Ostrołęka.

 

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
Od 12 lat z sukcesem kształci studentów na studiach licencjackich na kierunku

 • Zarządzanie w specjalnościach:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Zarządzanie samorządem terytorialnym.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Zarządzanie relacjami z klientem.
 • Menadżer jakości.
 • Podatki i rachunkowość .

Prowadzi studia podyplomowe na pięciu kierunkach, kursy językowe, jest także organizatorem konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Współpracuje z Warszawską Wyższą Szkołą Ekonomiczną w zakresie kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich, obsługuje Ośrodek Kształcenia na odległość WWSE. Jjako jedyna uczelnia w Ostrołęce od 5 lat realizuje program ERASMUS. Studenci mogą wyjeżdżać nawet na rok na studia do Hiszpanii, na Słowację lub na 3-miesieczne praktyki do wybranego kraju UE otrzymując grant. Oprócz działalności edukacyjnej prowadzi szereg projektów mających na celu poprawę jakości kształcenia oraz sytuacji rynku pracy na terenie powiatu ostrołęckiego.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce

 • 07-401 Ostrołęka
  ul. Kołobrzeska 15
  tel. (29) 769-10-34
  www.wses.edu.pl

 

Miasto Ostrołęka
Ostrołęka ma status miasta na prawach powiatu grodzkiego. Położona jest u brzegu Narwi na Równinie Kurpiowskiej w północno - wschodniej części Mazowsza w sąsiedztwie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Dzięki przebiegającym przez nią szlakom komunikacyjnym (droga nr 61 z Warszawy do Suwałk i droga nr 53 z Ostrołęki do Olsztyna) jest ważnym centrum drogowym. Dzisiejsza Ostrołęka liczy ok. 56 tys. mieszkańców. Dzieci i młodzież kształcą się w siedmiu szkołach podstawowych, pięciu gimnazjach i siedmiu szkołach ponadgimnazjalnych, a także w szkołach niepublicznych.

 • Miasto Ostrołęka
  07-410 Ostrołęka
  ul. Plac Bema 1
  tel. (29) 764-68-11
  www.ostroleka.pl

 

Kontakt:

Biuro Projektu
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
07-401 Ostrołęka
ul. Kołobrzeska 15
tel. (29) 769-10-34
e-mail: projekt92doradztwo@wses.edu.pl

 

Asystent szkolny
mgr inż. Jarosław Zyśk
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka, ul. 11-go Listopada 20
tel. (029) 764-68-82