Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce kształci na kierunku "Zarządzanie".

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym (zaocznym), trwają 3 lata (6 semestrów). Studenci do końca studiów zobowiązani są odbyć praktykę zawodowa w wymiarze 12 tygodni. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają
się w soboty i niedziele. Studia kończą się egzaminem dyplomowym tradycyjnie nazywanym obroną pracy dyplomowej przygotowanej w trakcie trzeciego roku studiów.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 

Przedmioty Humanistyczne i kształcenia ogólnego

 • Język Angielski
 • Język rosyjski / język niemiecki
 • Socjologia ogólna / Socjologia rodziny*
 • Podstawy wiedzy o regionie / Wybitni przedstawiciele świata nauki*
 • Historia gospodarcza / Historia sztuki*
 • Geografia Ekonomiczna / Filozofia*
 • Informatyka
 • Organizacja sportu i rekreacji w przedsiębiorstwie

Przedmioty podstawowe

 • Podstawy zarządzania
 • Nauki o organizacji
 • Mikroekonomia
 • Finanse
 • Prawo
 • Matematyka
 • Statystyka opisowa
 • Przedmioty kierunkowe
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzania projektami
 • Zarządzania zasobami ludzkimi
 • Zarządzania jakością
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Marketing / Orientacja marketingowa przedsiębiorstwa*
 • Badania marketingowe / Metodyka badań marketingowych i rynkowych*
 • Rachunkowość finansowa
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Bezpieczeństwo publiczne K
 • Dowodzenie / Operacje i techniki operacyjne* K

Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe / ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

 • Systemy innowacji i przedsiębiorczości / Koncepcje rozwoju regionalnego* K
 • Metody wyceny Przedsiębiorstw / Planowanie marketingowe*
 • Etyka biznesu / Etyka*
 • Negocjacje handlowe / Komunikacja przedsiębiorstwa z rynkiem*
 • Zamówienia publiczne / Rynek zamówień publicznych w Polsce*
 • Programy wspierania MSP / Integracja europejska i programy UE*
 • Metody analizy strategicznej przedsiębiorstw / Metodyka restrukturyzacji przedsiębiorstw*
 • Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe / ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI I SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM / studia niestacjonarne

 • Fazy zamówienia publicznego / Prawne podstawy systemu zamówień publicznych *
 • Tryb udzielania zamówienia publicznego / Dokumentacja zamówienia publicznego*
 • Zamówienia publiczne na roboty budowlane i prace projektowe / Zamówienia publiczne na dostawy i usługi *
 • Informatyczne wspomaganie zamówień publicznych /*
 • Promocja miasta gminy / Polityka gospodarcza i regionalna w Polsce*
 • Strategia rozwoju lokalnego i polityka społeczna / Samorząd terytorialny - uwarunkowania prawne*
 • Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego / Samorząd terytorialny w Polsce*
 • Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe / ZARZĄDZNIE INNOWACJAMI W ORGANIZACJACH / studia niestacjonarne

 • Polityka innowacyjna UE / Zarządzanie innowacjami*
 • Zarządzanie nowym produktem / Innowacje techniczne i strategie marketingowe*
 • Strategie rozwoju organizacji / Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania organizacją*
 • Planowanie marketingowe w organizacji / Społeczne uwarunkowania rozwoju organizacji*
 • Przedsiębiorstwo i organizacja na rynku globalnym / E-biznes*
 • Kompleksowe zarządzanie jakością / Zintegrowane systemy zarządzania*
 • Aspekty prawne innowacji - prawo patentowe / Efektywność procesów innowacyjnych*
 • Seminarium dyplomowe

Przedmioty inne

 • Propedeutyka studiów
 • Szkolenie BHP
 • Przysposobienie biblioteczne
 • Ochrona własności intelektualnej

¦ K - konwersatoria ¦ * przedmioty do wyboru ¦ Praktyki zawodowe - 12 tygodni ¦ (dział praktyk)

Student posiadający certyfikat znajomości języka obcego na poziomie biegłości B 2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy jest zwolniony z danego lektoratu.

 

 REGULAMIN STUDIÓW

 ZASADY DOSTOSOWANIA ORGANIZACJI I WŁAŚCIWEJ REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO
DO SZCZEGÓLNYCH POTRZEB STUDENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI, W TYM DOSTOSOWANIA WARUNKÓW ODBYWANIA STUDIÓW DO RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Regulamin studiów w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce opracowany został na podstawie ustawy
z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

Dokument niniejszy zawiera uregulowania w zakresie podstawowych zagadnień organizacji i toku studiów wyższych
oraz określa prawa i obowiązki studentów, nie dotyczy natomiast prowadzonych w uczelni studiów podyplomowych
dla których odpowiednim jest regulamin studiów podyplomowych.