Praktyka organizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno - Społeczną w Ostrołęce jest integralną częścią procesu kształcenia studentów. Praktyki zawodowe organizuje się na podstawie postanowień Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych (Dz. U. Nr 73, poz. 323 z późniejszymi zmianami), standardów nauczania obowiązujących dla kierunku zarządzanie (Rozporządzenie MNiSW z 12.07.2007 r.) oraz uchwał Senatu WSES w Ostrołęce.


Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Społeczna w Ostrołęce organizuje praktyki zawodowe w wymiarze 12 tygodni. Tygodniowy czas pracy odpowiada pełnemu wymiarowi zatrudnienia w danym zakładzie pracy. Praktyki realizowane są do końca VI semestru.


Student ma prawo złożyć swoje propozycje dotyczące terminu i miejsca odbywania praktyk zawodowych. Decyzję w sprawie skierowania studenta do wskazanego przez niego miejsca odbywania praktyk oraz zmiany terminu praktyki podejmuje uprawniony do tego nauczyciel akademicki.
Praktyki realizowane są w lokalnych małych i średnich firmach, instytucjach społecznych, organach administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych i innych jednostkach. Podstawą realizacji praktyk jest porozumienie lub umowa o organizację praktyki zawierane pomiędzy uczelnią i zakładem pracy.


O zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk mogą się ubiegać studenci, którzy:

  • Są zatrudnieni w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych. zgodnych z programem praktyk WSES w Ostrołęce.
  • Są studentami lub absolwentami innych szkół wyższych (zawodowych) i odbyli lub odbywają praktykę zawodową w związku z tymi studiami, zgodną z programem praktyk WSES w Ostrołęce.
  • Prowadzą samodzielnie lub są współwłaścicielami osoby prowadzącej działalność gospodarczą albo są pełnomocnikami tych osób.
  • Uczestniczą lub uczestniczyli w stażach i praktykach w przedsiębiorstwach krajowych lub zagranicznych gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych.

 

 REGULAMIN PRAKTYK