Oprócz tego:

 

FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ

Uczelnia dysponuje Funduszem Pomocy Materialnej dla studentów, z którego przyznawane są stypendia socjalne, za wyniki w nauce, dla osób niepełnosprawnych, za osiągnięcia w sporcie. Stypendia socjalne i za wyniki w nauce odbiera ok. 50 % naszych studentów.

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie z Certyfikatem Auditora Wewnętrznego oraz Certyfikatem Pełnomocnika Jakości, Zarządzanie jakością w placówce oświatowej z Certyfikatem Auditora Wewnętrznego, Zarządzanie zamówieniami publicznymi, Zarządzanie oświatą, Zarządzanie zasobami ludzkimi


 DO POBRANIA

 

Kandydaci składają następujące dokumenty

  • świadectwo maturalne i świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • kwestionariusz osobowy (wewnętrzny druk Uczelni)
  • kserokopię dowodu dokonania opłaty za postępowanie rekrutacyjne
  • trzy fotografie (wymóg jak przy dowodzie osobistym)
  • kserokopię dowodu osobistego
  • Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł + 9 zł za indeks i legitymację

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi komisja rekrutacyjna powoływana przez Rektora, licząca trzech członków. W pracach komisji uczestniczy sekretarz, który nie jest jej członkiem. Lista kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ogłaszana jest po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej na podstawie sporządzonego przez nią protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci zostają powiadomieni pisemnie o decyzji komisji. Zapraszamy na studia w Ostrołęce.